Υπουργείο ΕργασίαςΑσφάλιση στον ΕΦΚΑ των αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών


 

 

Αθήνα, 28-12-2018

Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος υπέγραψε την υπουργική απόφαση για την καταβολή, από την 1/1/2019,  ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) σε εφαρμογή του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017.

Η  υπουργική απόφαση –  η οποία  θα τεθεί σε  ισχύ ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ –  βάζει τέλος στην πολυνομία, στις αμφισβητήσεις και στη «γκρίζα ζώνη» του παρελθόντος σχετικά με την ασφάλιση  των προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών προβλέποντας διαδικασία  απογραφής και ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.

Με βάση την υπουργική απόφαση:

 • Οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών – πωλήσεων απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση του παραστατικού.
 • Η ασφαλιστική εισφορά καθορίζεται σε 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη  επί της καθαρής αξίας του παραστατικού μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.
 • Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας,  υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.

 Δράσεις για την προστασία των εργαζομένων σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο


 

Για την προαγωγή των θεμάτων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. εστίασης κ.λ.π.) που περιλαμβάνουν εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο και λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας αυτού του κλάδου και των εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε αυτόν, απαιτείται να ακολουθηθεί συστηματική προσέγγιση που θα βασίζεται σε ένα πλέγμα συνδυαστικών ενεργειών/δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτές οι ενέργειες θα είναι οι εξής:

1) Δράση 1: Παροχή πληροφοριών στους εργοδότες. 

Οι εργοδότες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ιδιαίτερα της σίτισης όπου περιλαμβάνονται εργασίες διανομής, θα πρέπει να γνωρίζουν τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις τους (άρθ. 42 και 43 του ν. 3850/2010) όσον αφορά στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων τους, μεταξύ δε αυτών ότι κάθε εργοδότης πρωτίστως οφείλει:

α. να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων,

β. να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους,

γ. να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στη βάση των αρχών της πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων,

δ. να εφαρμόζει τις υποδείξεις των επιθεωρητών εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους,

ε. να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,

στ. να γνωστοποιεί στους εργαζομένους τον επαγγελματικό κίνδυνο από την εργασία τους, όπως αυτός προσδιορίζεται και αξιολογείται στη μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου,

ζ. να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση,

στ. να εξασφαλίζει τη συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων,

η. να ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιμόρφωση και εκπαίδευση των εργαζομένων και εκπροσώπων τους,

θ. να προσαρμόζει την εργασία στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά στη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας, καθώς και την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας και παραγωγής,

ι. Να παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες στους εργαζομένους.

Ειδικότερα όσον αφορά στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων που ασχολούνται σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με χρήση μεταφορικού μέσου και στην προκειμένη περίπτωση δίκυκλο (μοτοσυκλέτα), θα πρέπει να γνωρίζουν επιπρόσθετα ότι: 

Ι. Ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 395/94 που αφορούν στον εξοπλισμό εργασίας και εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας όπου κατατάσσονται.

ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1, ως εξοπλισμός εργασίας θεωρείται κάθε συσκευή, μηχανή, εργαλείο ή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται κατά την εργασία.

ΙΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.5, ως χειριστής ορίζεται ο εργαζόμενος που είναι επιφορτισμένος με την χρήση εξοπλισμού εργασίας.

IV. Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας που τίθεται στη διάθεση των εργαζομένων να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένος προς το σκοπό αυτό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά τη χρησιμοποίησή του.

V. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να συντηρείται με ευθύνη του εργοδότη ώστε να διατηρείται σε κατάλληλη κατάσταση για να μην ενέχει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων οδηγών.

VI. Οι εργαζόμενοι οδηγοί πρέπει να κατέχουν την απαραίτητη άδεια οδήγησης και να είναι άνω των 18 ετών. Το δε μεταφορικό όχημα οφείλει να έχει άδεια κυκλοφορίας, καθώς και να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την περίπτωση οδικού ατυχήματος. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πιστοποίηση ελέγχου του οχήματος σύμφωνα με τον ΚΟΚ (ΚΤΕΟ και βιβλίο τακτικής συντήρησης).

VIΙ. Η οργάνωση και ο ρυθμός εργασίας δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

VIΙI. Ο εργοδότης οφείλει να έχει στην διάθεσή του γραπτή εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) που πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα θέματα που αφορούν στις εργασίες διανομής, μέσω της οποίας αναγνωρίζονται και αξιολογούνται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και προτείνονται προς εφαρμογή μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

IX. Ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 396/94 που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και για τους εργαζομένους σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο.

2) Δράση 2: Ανάπτυξη και διανομή πληροφοριακού υλικού για τους εργαζόμενους.

Για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο θα εκπονηθεί ειδικό έντυπο διαχείρισης των κινδύνων που μπορεί να παρουσιασθούν σε αυτές τις εργασίες (με ανάλυση κινδύνων, ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης, καλές πρακτικές, κ.λπ.), και σύντομο ενημερωτικό φυλλάδιο με χρήσιμες οδηγίες καλής πρακτικής.

Το πληροφοριακό υλικό προς διάδοση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα κοινοποιηθεί και διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους, στους εκπροσώπους των οργανώσεών τους και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εργασίας, ενώ θα είναι διαθέσιμο από τη ΔΥΑΕ και τις υπηρεσίες Επιθεώρησης ΑΥΕ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

3) Δράση 3: Στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ελέγχων (από κοινού ΔΥΑΕ και Επιθεώρηση ΑΥΕ του ΣΕΠΕ).

Η οργάνωση μιας στοχευμένης εκστρατείας ενημέρωσης και ελέγχων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις (με πρότυπο σχετικές εκστρατείες που υλοποιεί κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια η Επιθεώρηση ΑΥΕ του ΣΕΠΕ στο πλαίσιο της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών-SLIC), αποσκοπεί αφενός στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και των εργαζομένων και αφετέρου στον έλεγχο και τη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσής τους προς τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας για την ΥΑΕ.

Προτείνεται οι υπηρεσίες της Επιθεώρησης ΑΥΕ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, με προκαθορισμένη στοχοθεσία όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής του και τον αριθμό των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΦΕΔΟΥΛΗΣ

Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ΔΕΝ πρέπει να μειώσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών από τις εγγυήσεις


Οι υπουργοί των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν, στις 5 και 6 Δεκεμβρίου, στις Βρυξέλλες, για να υιοθετήσουν τις θέσεις τους, για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, που απορρέουν, από τις εγγυήσεις αγαθών, που αγοράζονται, είτε μέσω διαδικτύου, είτε από τα συμβατικά καταστήματα. Αυτό είναι ένα σημαντικότατο στάδιο, πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, για αυτό το θέμα, ανάμεσα στα κράτη-μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο.

Η αναθεώρηση αφορά τη διάρκεια της εγγύησης από τον πωλητή, τα δικαιώματά των καταναλωτών, όταν παρουσιαστεί ελάττωμα μετά την αγορά του προϊόντος και το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο ο πωλητής πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν δεν ήταν ελαττωματικό, όταν αγοράστηκε, στην περίπτωση, που υπάρχει διαφωνία καταναλωτή-πωλητή. Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία θέτει τα κατώτερα όρια προστασίας των καταναλωτών, σε όλες τις χώρες, επιτρέποντας, στα κράτη-μέλη να θέσουν υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχον θεσμοθετήσει αυστηρότερους κανόνες και υψηλότερη προστασία, για τους καταναλωτές. Τώρα, όμως, η αναθεώρηση αυτή μπορεί να θέσει τα ανώτατα όρια προστασίας, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, κάποιοι κανόνες, σε κάποια κράτη-μέλη κινδυνεύουν.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ζητάει από τον κ. Ιωάννη Δραγασάκη, Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης να μην αποδεχτεί την υποβάθμιση των υφιστάμενων δικαιωμάτων των καταναλωτών, στις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Ο κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., σχολίασε: «Οι καταναλωτές δίνουν μεγάλη σημασία, στα δικαιώματά, που απορρέουν από τις εγγυήσεις, όταν αγοράζουν μια τηλεόραση, ένα έπιπλο, ή ένα πλυντήριο. Το μήνυμα, προς τους πολίτες, ότι οι κυβερνήσεις τους ετοιμάζονται να υποβαθμίσουν τα δικαιώματα τους, είναι τρομακτικό.

Δεν είναι σωστό για χάρη της εναρμόνισης των δικαιωμάτων, σε όλα τα κράτη-μέλη, κάποιες χώρες, που έχουν θεσπίσει υψηλότερα επίπεδα προστασίας, να δουν αυτά τα δικαιώματα να καταρρέουν. Τα επίπεδα της προστασίας των καταναλωτών πρέπει να αναβαθμίζονται και όχι να υποβαθμίζονται. Για παράδειγμα:

 • Οι καταναλωτές στη Γαλλία και στην Πορτογαλία μπορούν, σήμερα, να βασίζονται στον κανόνα ότι ο πωλητής, εφόσον παρουσιαστεί ελάττωμα, μέσα στα δύο χρόνια, από την αγορά του προϊόντος, πρέπει να αποδεχτεί ότι το ελάττωμα υπήρχε τη στιγμή της πώλησης. Αν διαφωνεί ο πωλητής πρέπει να αποδείξει το αντίθετο. Σήμερα, με την αναθεώρηση αυτή, κινδυνεύει η περίοδος των 2 ετών να μειωθεί στο μισό (1 έτος), οπότε εάν το ελάττωμα παρουσιαστεί, μέσα στο δεύτερο χρόνο, ο καταναλωτής πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό, κατά την αγορά του.
 • Οι καταναλωτές στην Ελλάδα, τη Σλοβακία, την Πορτογαλία και τη Λετονία θα χάσουν το δικαίωμα τους να επιλέγουν τον τρόπο αποζημίωσής τους, όταν αγοράζουν ένα ελαττωματικό προϊόν. Οι καταναλωτές, σήμερα, έχουν το δικαίωμα σε επιδιόρθωση, αντικατάσταση, μείωση τιμής, αναστροφή της πώλησης. Η αναθεώρηση αυτή προβλέπει μια άκαμπτη διαδικασία, όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στη διόρθωση και την αντικατάσταση και εφόσον δεν μπορεί να υλοποιηθεί καμιά από τις δύο επιλογές, τότε μπορεί να υπάρξει μείωση τιμής ή αναστροφή της πώλησης.

Ταυτόχρονα, κράτη-μέλη θέλουν να συμπεριλάβουν τα «έξυπνα» προϊόντα, σε αυτήν την οδηγία. Αυτή η προσπάθεια αποτελεί μια σημαντική βελτίωση της σημερινής κατάστασης. Δεν υφίστανται κανόνες, στην Ε.Ε., που να προστατεύουν τους καταναλωτές, όταν αγοράζουν προϊόντα, που έχουν ενσωματωμένο λογισμικό ή ψηφιακό περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι τα «έξυπνα» κινητά, ή οι «έξυπνες» τηλεοράσεις, θα καλυφθούν από αυτήν την οδηγία και οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν συγκεκριμένα δικαιώματα όταν κάτι πάει στραβά».

 

Ενημέρωση και πληροφορίες

ΚΕ.Π.ΚΑ.

Χριστουγεννιάτικα στολίδια


 

 

 

 

 

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο και όλα τα στολίδια, με τα οποία διακοσμούμε το σπίτι μας, τα Χριστούγεννα, πρέπει να είναι ασφαλή.

Χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια

Τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις, για να μη βάζουν, σε κίνδυνο, την υγεία, την περιουσία ακόμα και τη ζωή μας.

Για να είναι ασφαλή τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια, γιρλάντες, φωτάκια, αγιοβασίληδες και άλλα διακοσμητικά είδη, που λειτουργούν, με ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει:

 • Να φέρουν, πάνω στο προϊόν:
 1. τη σήμανση CE,
 2. τα τεχνικά στοιχεία λειτουργίας (τάση, ισχύς, συχνότητα λειτουργίας),
 3. τον τύπο του προϊόντος, τον κατασκευαστή και τα στοιχεία του ή τον υπεύθυνο εισαγωγέα / διαθέτη, στην Ελλάδα.

 • Να συνοδεύονται, από οδηγίες χρήσης, στα Ελληνικά και να αναγράφονται τα στοιχεία της εταιρείας, που διαθέτει το προϊόν ή τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου service της συσκευής.
 • Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος, σε εξωτερικό χώρο, να αναγράφεται, σαφώς, η ένδειξη αυτή, επί της συσκευασίας και του φυλλαδίου οδηγιών χρήσης καθώς και η ένδειξη προστασίας ΙΡ (τουλάχιστον ΙΡ40 για εξωτερικό χώρο) και να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Το πάχος της εξωτερικής καλωδίωσης να είναι τουλάχιστον 5mm.
 • Το φις να είναι διπολικό και κανονικού μεγέθους.
 • Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουμε εγκαταστήσει ρελέ διαρροής, στις οικιακές εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του σπιτιού μας, για την επιπρόσθετη προστασία των χρηστών και των εγκαταστάσεων.

Υπάρχουν και κάποιες άλλες μικρές συμβουλές, που πρέπει να ακολουθούμε, οι καταναλωτές, όταν στολίζουμε το σπίτι μας, τα Χριστούγεννα.

 • Επιθεωρούμε τα χριστουγεννιάτικα φωτιστικά μας, για διαρροές, κοψίματα ή καμένες λάμπες καθώς και αν το φις έχει καλή προσαρμογή, με την πρίζα, για την αποφυγή σπινθηρισμών, πριν τα τοποθετήσουμε στο δέντρο.
 • Διαβάζουμε, με προσοχή, τις οδηγίες χρήσης και τις εφαρμόζουμε.
 • Δεν αφήνουμε, ποτέ, τα φωτάκια του δέντρου αναμμένα, όταν πηγαίνουμε, για ύπνο ή όταν βγαίνουμε, από το σπίτι.
 • Δεν αγοράζουμε χριστουγεννιάτικα φωτάκια, από πλανόδιους.
 • Αν υποψιαστούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δε χρησιμοποιούμε τα φωτάκια, αλλά τα επιστρέφουμε, στο κατάστημα αγοράς.
 • Δε διορθώνουμε, ποτέ, χαλασμένα λαμπάκια.
 • Τα λαμπιόνια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, όταν χαλάσουν, δε τα πετάμε, στα σκουπίδια, αλλά στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
 • Τα φωτιστικά, στους εξωτερικούς χώρους, τα τοποθετούμε, κατά τη διάρκεια της μέρας, για να μπορούμε να βλέπουμε τυχόν φθορές, στις καλωδιώσεις ή υγρασία, που μπορεί να έχει εισχωρήσει, στις επαφές. Δεν αφήνουμε τα λαμπάκια να ακουμπούν, σε υλικά, που πιάνουν εύκολα φωτιά, όπως χαρτιά και υφάσματα κ.α.
 • Προσοχή, στα χριστουγεννιάτικα στολίδια, που μοιάζουν, με φρούτα και τρόφιμα. Τα μικρά παιδιά μπορεί να τα θεωρήσουν πραγματικά τρόφιμα, να τα βάλουν, στο στόμα τους και να θέσουν, σε κίνδυνο την υγεία ή και τη ζωή τους. Κανονικά, απαγορεύεται να κυκλοφορούν, στην αγορά τέτοια προϊόντα. Όμως, επειδή πολλά μπορούν να συμβούν, δεν αγοράζουμε στολίδια, που μοιάζουν, με τρόφιμα.
 • Προσοχή, στα σπρέι διακόσμησης. Ακολουθούμε, πιστά, τις οδηγίες χρήσης.

Για την ασφάλεια του χριστουγεννιάτικου δέντρου πρέπει να γνωρίζουμε:

 • Το χριστουγεννιάτικο δέντρο πρέπει να απέχει τουλάχιστον ένα μέτρο, από το τζάκι ή άλλες εστίες φωτιάς. Πρέπει να στηρίζεται γερά, να μην είναι σε επαφή με άλλα αντικείμενα του χώρου και να μη φράζει εξόδους του σπιτιού. Αν στο σπίτι υπάρχουν μικρά παιδιά ή κατοικίδια, για να αποφύγουμε ανατροπές ή τραυματισμούς μπορούμε να κόψουμε τα χαμηλότερα κλαδιά ή να το στερεώσουμε, στο ταβάνι ή σε κάποιο άλλο σταθερό αντικείμενο, με πετονιά.
 • Το φυσικό δέντρο δεν πρέπει να είναι ξεραμένο και το διατηρούμε υγρό, με συχνό πότισμα.
 • Το τεχνητό δέντρο πρέπει να φέρει πιστοποίηση ότι είναι κατασκευασμένο, από βραδυφλεγή υλικά.
 • Τα παιδιά δεν πρέπει, ποτέ, να τα αφήνουμε να παίζουν, χωρίς επιτήρηση, κάτω από το δέντρο. Αναπτήρες, σπίρτα, καλώδια, πρίζες και φωτάκια θα πρέπει να μην είναι προσεγγίσιμα, από τα παιδιά.

Για τα κεριά πρέπει να γνωρίζουμε:

 • Τα κεριά πρέπει, πάντα, να είναι τοποθετημένα, σε σταθερές βάσεις (όχι πλαστικά ή άλλα εύφλεκτα υλικά) και σε απόσταση, από κουρτίνες.
 • Δεν τα αφήνουμε αναμμένα, όταν φεύγουμε.
 • Δεν ανάβουμε κεριά, σε χώρους, που μπορεί να υπάρξει ρεύμα αέρα.
 • Δεν τα τοποθετούμε, κάτω από ράφια ή άλλες επιφάνειες.
 • Ποτέ, δε χρησιμοποιούμε αναμμένα κεριά, για να διακοσμήσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο.
 • Κάθε αναμμένο κερί πρέπει να είναι τοποθετημένο, μακριά από τα κλαδιά του δέντρου.

 

ΚΕΡΚΑ