Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Σας καλούµε στην 13η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 24η Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, µε τα ακόλουθα θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:

1. Ορισµός τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

2. Ορισµός τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

3. Ορισµός τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Τηλεθέρµανσης Λαυρεωτικής» (∆.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.) του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

4. Ορισµός τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

5. Ορισµός τακτικών και αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

6. Εκλογή δύο αιρετών τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών αντιπροσώπων του ∆ήµου Λαυρεωτικής για τη συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσµου Λαυρεωτικής (άρθρο 246 Ν. 3463/2006 και ΥΠ.ΕΣ. Απ. & Ηλ. ∆. αρ. εγκ. 51/Οικ.74513/28-12-2010).

7. Ορισµός δύο αιρετών τακτικών και αναπληρωµατικών αιρετών αντιπροσώπων του ∆ήµου Λαυρεωτικής, στη ∆ιαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου (Κ.Π.Ε.).

8. α) Ορισµός ενός (1) ∆ηµοτικού Συµβούλου και ενός (1) αναπληρωµατικού, για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών και µεταφορών του ∆ήµου Λαυρεωτικής, για θητεία µέχρι 1/12/2014 (άρθρο 67 Π.∆. 28/80) και
β) Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων ως τακτικών µελών και ισάριθµων αναπληρωµατικών, για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών και µεταφορών µέχρι του ποσού των 2.934,70 € του ∆ήµου Λαυρεωτικής, µε θητεία µέχρι 31/12/2014 (άρθρο 64 παρ. 14 Π.∆. 28/80).

9. Αντικατάσταση µελών επιτροπών παραλαβής προµηθειών ΕΚΠΟΤΑ (Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.) του ∆ήµου Λαυρεωτικής, για θητεία µέχρι 31/12/2014 (άρθρο 28 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.):
Α) Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών ηλεκτρονικού εξοπλισµού- ειδών µηχανοργάνωσης (εξοπλισµού, λογισµικού, αναλώσιµων),
Β) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προµηθειών καυσίµων, για θητεία µέχρι 31/12/2014.

10. α) Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων ως τακτικών µελών και ισάριθµων αναπληρωµατικών, για την συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών του ∆ήµου Λαυρεωτικής, για θητεία µέχρι 31/12/2014 (άρθρο 1 Π.∆. 270/81) και
β) Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων ως τακτικών µελών και ισάριθµων αναπληρωµατικών και ενός (1) δηµοτικού υπαλλήλου ως γραµµατέα, για την συγκρότηση Επιτροπής Εκτίµησης Ακινήτων του ∆ήµου Λαυρεωτικής, για θητεία µέχρι 31/12/2014 (άρθρα 7 & 9 Π.∆. 270/1981 & άρθρα 186 παρ. 5 & 191 Ν. 3463/2006).

11. Ορισµός δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων ως τακτικών µελών και ισάριθµων αναπληρωµατικών και ενός (1) µέλους (προερχόµενου από τους φορολογούµενους δηµότες µαζί µε τον αναπληρωτή του) για την συγκρότηση Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων του ∆ήµου Λαυρεωτικής, για τη θητεία µέχρι 31/12/2014 (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 5 του Ν. 1406/83, παρ. 8 άρθρου 7 Ν. 2307/95).

12. Ορισµός ενός (1) νέου εκπροσώπου, ενός (1) αναπληρωµατικού και ενός (1) ατόµου επικοινωνίας που άπτονται της υλοποίησης των τρεχουσών και µελλοντικών δράσεων του έργου του ∆ήµου Λαυρεωτικής στην Αναπτυξιακή Σύµπραξη: µε την επωνυµία «ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΚΟ», στο πλαίσιο της συµµετοχής του ∆ήµου στην υλοποίηση της Πράξης: «Ολοκληρωµένη τοπική δράση για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικά οµάδων των ∆ήµων Μαρκοπούλου και Λαυρεωτικής» (κωδ. ΟΠΣ 375794).

13. Ψήφιση προϋπολογισµού του Κληροδοτήµατος «ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ ΜΟΥΣΑΓΙΑ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής, οικονοµικού έτους 2015.

14. Έγκριση Απολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής, οικονοµικού έτους 2013.

15. Έγκριση Ισολογισµού και Οικονοµικών Καταστάσεων του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής, οικονοµικού έτους 2013.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Advertisements

Συντάκτης: valiαmixael

Είμαι η Βάλια Μιχαήλ Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση, την δημοσιογραφία και την συγγραφή βιβλίων. Έχω γράψει πάρα πολλά άρθρα για τα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και τον πολιτισμό, την υγεία, την παιδεία, την οικολογία κ.λ.π., σε εφημερίδες που έχω συνεργαστεί. Τα τελευταία χρόνια εκφράζομαι μέσα από την ηλεκτρονική μου ιστοσελίδα neaonline (http://neaonlinedotcom1.wordpress) μία σελίδα επίκαιρης και ενδιαφέρουσας ύλης. Στην νέα μου ιστοσελίδα https://valimixael.wordpress.com BOOK THERAPY αναρτώ θέματα για βιβλιόφιλους όπως νέες εκδόσεις, τα βιβλία μου και συμβουλές για νέους συγγραφείς. Εάν έχετε facebook ή twitter ή google θα δείτε τις αναρτήσεις μου εύκολα στις σελίδες αυτές αφού πρώτα συνδεθείτε. Μπορείτε να μου στείλετε email στο valiamixael@gmail.com, vmixael@yahoo.com, ή να συνδεθείτε στο facebook και να αφήσετε μήνυμα στο messenger.