ΜΙΖΩΝΕΛΛΗΝΙΚΟΛΕΞΙΚΟ (Με παραδείγματα)

Μιζοσκόταδο(το):ΠροσπάθειασυσκότισηςκαισυγκάλυψηςτηςαλήθειαςστηνυπόθεσητηςSiemens. (Ηδικαιοσύνηψάχνειτουςενόχουςστομιζοσκόταδο)

Μιζοκακόμοιρος(ο): πολιτικόςγιατονοποίονυπάρχουνενδείξειςότιεμπλέκεταιστοσκάνδαλομετιςμίζες, αλλά παριστάνειτονκακόμοιρο προκειμένουνα πείσεισχετικάμετηναθωότητάτου. (Διάβασεςτιςδηλώσεις πουέκανεοΤσουκάτοςβγαίνονταςαπότονανακριτή; Τονεγκατέλειψετοκόμματουλέειομιζοκακόμοιρος).

Μιζοτιμής(επίρρημα):Ελάττωσητηςτιμήςτηςμίζαςκατάτοήμισυ, σε περιόδουςόπουυπάρχειμεγάλοςαριθμός πολιτικών πρόθυμωνναεμπλακούν. (Εκεί πουταείχαμεβρεικαιήμαστανέτοιμοινασυμφωνήσουμε, μπλέχτηκεκαιοΚυριάκοςκαιμαςέκανεχαλάστρα. Ησυμφωνίαέκλεισεμιζοτιμής).

Μιζεκλίκι(το):πρόγευση/μικρή προκαταβολήμίζας. (Οεξοπλισμόςτου πολιτικούγραφείουτουμεκαινούργιοτηλεφωνικόκέντροήταντομιζεκλίκιτηςυπόθεσης. Ταχοντράλεφτάδόθηκαναργότερα).

Μιζονέτα(η): πολυτελήςκατοικία πουαποκτήθηκεωςαντάλλαγμα πολιτικήςεκδούλευσης. (ΕίδεςτηνμιζονέτατουΆκηστοΠανόραμα; ΈχειέναWC λιγότεροαπότηνβίλατουΜητσοτάκη)

Μιζοτάκης(ο):Ολήπτηςμίζαςμέσω»αγοράς» τηλεφωνικούκέντρου(Εγώδεν πήραμίζες. Μόνοένατηλεφωνικόκέντροαγόρασααξίαςκάποιωνχιλιάδωνευρώ)

Μιζανπλί(το):προϊόνσυναλλαγής πουαποδίδεταιειςείδος, συνήθωςμεμορφήκοσμημάτωνήάλλωντιμαλφών, σεσυζύγους, ερωμένεςήκόρες πολιτικών. (Βλέπειςτηνκοτρώνα πουφοράειστοχέριτοτσουλί; ΜιζανπλίτουυπουργούαπότηνυπόθεσητουOTE είναι.)

Μιζολιθικήεποχή:Χρονικάσυμπίπτειμε περιόδουςόπουεξαγγέλλονταιμεγάλαέργα, μεγάλεςδιοργανώσεις, μεγάλεςαγορέςτουαιώνακλπ. και πέφτουνοιμεγάλεςμίζες. (Γαμώτηνατυχίαμου. Τώραβρήκαμεναείμαστεέξωαπότα πράγματα; Τώρα πουείναιημιζολιθικήεποχήκαιτρώειημίζασίδερο; )

Μιζολαβητής(ο):παρένθετο πρόσωπο πουμεσολαβείστοδαιδαλώδεςσύστημαδιακίνησηςτηςμίζας, μέσααπόεμβάσματα, off-shore εταιρείεςκλπ, προκειμένουνα χαθούνταίχνητουμαύρου πολιτικούχρήματος. (Ισχυρίζεταιότιτονέμπλεξανχωρίςνατοθέλει. Θατηνγλυτώσειφτηνάόμως. Έναςαπλόςμιζολαβητήςήταν.)

Μιζάνοιχτος(ο):πολιτικός πουεντέχνωςαφήνειναδιαρρεύσεισεεπιχειρηματικούςκύκλουςότιείναιανοιχτόςσε προτάσειςσυναλλαγής. (Εκλογέςέρχονται. Ταέξοδα πολλά. Δηλώνωμιζάνοιχτοςσευποψήφιους. χορηγούς.)

Απομιζώ:σύγχρονηγραφήτουρήματοςαπομυζώ. Τορήμα»απομυζώ» πουσημαίνει»αναρροφώ, βυζαίνω, αποσπώσυνεχώςχρήματα» μετατρέπεταισε»απομιζώ» ότανοενεργώνείναι πολιτικό πρόσωπο. (Απομίζησετους πάντεςεπίυπουργίαςτου. Ναφανταστείςότιτοναποκαλούσανομίστερ2%. Τόσηήτανη προμήθειάτου)

Μιζάκιανέσωστα:μεγάλαέργα πουδεντελείωσαν ποτέγιαευνόητουςλόγους. (Κιαυτότοέργομιζόκαιανέσωστοέμεινε. Πότεεπιτέλουςθαολοκληρωθεί?)

Μιζότο:παραδοσιακό πιάτοτουΕργολαβιστάν(ΚυρίαΥπουργούσεεστιατόριο: Θέλωνα παραγγείλωέναριζότογιαμένακαιέναμιζότογιατονσύζυγόμου, τονκ. Υπουργό)

Μιζόλα:μίζα+ όλα= μεγάλημίζα. Συνώνυμο: παρταόλα. (Θα πάρωμιαμπριζόλακαιμιαμιζόλα).

Ομ(ιζ)όλογα:Σεμνάκαιταπεινάμικρογεύματα(Θα πάμεσταGoody’s ήθαφάμεομιζόλογα;)

Κο-μίζω:φέρω προσφοράμίζας. Λατινιστί: Veni Vidi Mizzi

Παροιμί(ζ)εςκαι παροιμι(ζ)ώδειςεκφράσεις

* Θαφάειημίζασίδερο.
* Κάποιολάκκοέχειημίζα.
* Δενσηκώνειμίζαστοσπαθίτου.
* Πέσεμίζανασεφάω.
* Όποιοςέχειτηνμίζα, μιζιάζεται.
* Αγάλιαγάλιγίνεταιηαγοράμεμίζα.
* Ανεμομιζώματα, ανεμοσκορπίσματα.
* Πολιτικόςανμιζωθεί, τηνμυρωδιάτηνέχει.
* Βγάζεικιαπότημίζαξίγκι.
* Εκεί πουμαςχρωστούσανε, τουςδώσαμεκαιμίζα.
* (ακ)Άκιε. οβραστήραςαυγώνναείναιSiemens!
* Στηναναβροχιά, καλόςείναικαιοβραστήρας.
* ΦοβούτουςΓερμανούςκαιμίζαφέροντες
* Τοέξυπνο πουλίαπότημίζαφτιάχνεται.
* Θέλων’ αγιάσω, μαηSiemens δενμ’ αφήνει.
* Άμαδεν πάειημίζαστονυπουργό, πάειουπουργόςστημίζα.
* Αυτόςθέλεικαιτηνμίζαολόκληρηκαιτοκόμμαχορτάτο.
* Άμαδώσειςμίζαδιάβαινε.
* Απόμίζα πουδεντρως, τισενοιάζεικιανδοθεί.
* ΣανθέλειηSiemens καιουπουργός, τύφλανά’χειολαός

Γ.Π.

Advertisements

Συντάκτης: valiαmixael

Είμαι η Βάλια Μιχαήλ Έχω ασχοληθεί με την εκπαίδευση, την δημοσιογραφία και την συγγραφή βιβλίων. Έχω γράψει πάρα πολλά άρθρα για τα προβλήματα της καθημερινότητας αλλά και τον πολιτισμό, την υγεία, την παιδεία, την οικολογία κ.λ.π., σε εφημερίδες που έχω συνεργαστεί. Τα τελευταία χρόνια εκφράζομαι μέσα από την ηλεκτρονική μου ιστοσελίδα neaonline (http://neaonlinedotcom1.wordpress) μία σελίδα επίκαιρης και ενδιαφέρουσας ύλης. Στην νέα μου ιστοσελίδα https://valimixael.wordpress.com BOOK THERAPY αναρτώ θέματα για βιβλιόφιλους όπως νέες εκδόσεις, τα βιβλία μου και συμβουλές για νέους συγγραφείς. Εάν έχετε facebook ή twitter ή google θα δείτε τις αναρτήσεις μου εύκολα στις σελίδες αυτές αφού πρώτα συνδεθείτε. Μπορείτε να μου στείλετε email στο valiamixael@gmail.com, vmixael@yahoo.com, ή να συνδεθείτε στο facebook και να αφήσετε μήνυμα στο messenger.